Zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych

adobestock_295444105.jpeg

Nowe technologie wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych w tym niebezpiecznych, GOZ. 
Ofertą Instytutu w obszarze Środowisko jest działalność naukowa, badawczo-wdrożeniowa konsultingowa oraz usługowa związana z szeroko rozumianą gospodarką odpadami.
Jest ona realizowana w formie:

 • opracowań dotyczących m.in.:
 • technologii przeróbki odpadów i odzysku surowców
 • nowych wyrobów na bazie surowców odpadowych
 • wykorzystywania odpadów jako alternatywnych źródeł energii
 • szczegółowych analiz dla danego zagadnienia
 • analiz laboratoryjnych odpadów
 • projektów badawczo-rozwojowych
 • projektów linii technologicznych
 • ekspertyz, opinii i ocen technicznych
 • opracowania dokumentacji zleconej przez klienta

Zadania te realizuje kadra, w skład której wchodzą pracownicy posiadający wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów natury badawczej, technologicznej, prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Jest to personel kilku komórek organizacyjnych Instytutu zlokalizowanych w Warszawie i Katowicach.

Gospodarka odpadami
Powstawanie odpadów staje się coraz poważniejszym problemem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny, powodujący coraz krótszą "długość życia" niektórych grup produktów, szczególnie tych powszechnego użytku. Gospodarka odpadami to ważny sektor gospodarki, którego podstawą musi być racjonalne działanie. Instytut tematyką gospodarki odpadami zajmuje się z wieloma sukcesami  już od wielu lat. 

Obecnie oferujemy  współpracę w zakresie  następującej tematyki:

 • opracowanie technologii zagospodarowania odpadów
 • opracowanie dokumentów środowiskowych
 • opracowanie opinii m.in. w zakresie zastosowania surowców odpadowych w drogownictwie, w budownictwie ziemnym i hydrotechnicznym
 • wykonanie analiz efektywności ekonomicznej dla instalacji i urządzeń przetwarzających odpady
 • projektowanie linii technologicznych dostosowanych do odzysku związków itru i europu z zużytych kineskopów i monitorów, wg patentu Ł-IMBiGS
 • projektowanie linii technologicznych dla wytwarzania z odpadowych pyłów krzemionkowych ekologicznego impregnatu do elementów z kamienia i betonu wg patentu Ł-IMBiGS